הודעה על נזק לדירה

פרטי המבוטח / התובע
פרטי האירוע
פירוט התביעה
במקרה של נזק לצד ג' (רכוש/גוף)
הצהרת מבוטח/ת (תובע/ת)