הודעה על נזק לרכב

יש לצרף
פרטי המבוטח / התובע
פרטי הנהג
פרטי הרכב
פרטי המקרה / התאונה
פרטי הרכב הנוסף - צד ג'

פרטי רכבים אחרים נוספים באם היו

נפגעים ברכב ו/או ע"י הרכב המבוטח בלבד- נהג / נוסע / הולך רגל / רוכב אופניים

הצהרת מבוטח/ת (תובע/ת)